وی کر، تداوم یک تولد خوب...

همه چیز در مورد داروخوری

همه چیز در مورد داروخوری

داروخوری برای نوزادان یکی از موضوعات حساسی است که بسیاری از والدین با آن مواجه هستند. نوزادان به دلیل سیستم گوارشی حساس و نارس خود، نیاز به روشهای خاصی برای مصرف دارو دارند. داروخوری یکی از روشهای متداول و امن در این زمینه است. چرا دارو خوردن برای نوزادان مهم است دارو خوردن نوزادان یکی […]